ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตามที่ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แทนนายกสมาคมศิษย์เก่าคนเดิมที่ครบวาระ โดยกำหนดการลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2558 สิ้นสุด ณ เวลา 24.00 น.ตามประกาศ ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 นั้น

บัดนี้การนับคะแนนเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ นายพรภพ นัยเนตร
จึงประกาศให้สมาชิกได้ทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดคะแนนเสียง
ผู้ร่วมลงคะแนน จำนวน 318 เสียง แบ่งเป็น
คะแนนดี จำนวน 283 เสียง
คะแนนเสีย จำนวน 35 เสียง
เลือกหมายเลข 1 จำนวน 85 เสียง
เลือกหมายเลข 2 จำนวน 189 เสียง
ไม่ประสงค์จะเลือก จำนวน 9 เสียง

ElectionResult

ElectionResultbyGen
 
ข้อกำหนดและวิธีการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง วิธีการเลือกตั้งนายกสมาคม นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอประกาศข้อกำหนดและวิธีการเลือกตั้งนายกสมาคม ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งนายกสมาคม ประกอบด้วย
หมายเลข 1 นายปัญจพล ศรีหงส์ ศิษย์เก่ารุ่น 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หมายเลข 2 นายพรภพ นัยเนตร ศิษย์เก่ารุ่น 5 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2. ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคม จะต้องเป็นสมาชิกสามัญของสมาคม

3. กำหนดการลงคะแนนเลือกตั้ง
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 ถึงวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 สิ้นสุด ณ เวลา 24.00 น.

4. วิธีการเลือกตั้ง

ให้สมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียงด้วยตนเอง โดยลงคะแนนผ่านทาง https://goo.gl/Nzkouh

5. การประกาศผลคะแนน
คณะกรรมการจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน และประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 ผ่านทาง www.egmu.net และ Facebook ของสมาคม

6. ข้อขัดแย้งหากเกิดขึ้น
ให้ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่สิ้นสุด

จึงประกาศให้สมาชิกได้ทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
เสร็จสิ้นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 57 (รอบสอง) มีศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมประชุม 12 ท่าน แลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด และ
ทิศทางที่จะดำเนินต่อไปของสมาคมฯ สำหรับศิษย์เก่าท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น แนะนำกิจกรรมต่างๆ สามารถเขียนโพส
ที่หน้าเพจสมาคมฯ, ส่งข้อความผ่าน LINE official, Messenger, หรือ อีเมล์มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ได้ตลอดครับ

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและตอบแบบตอบรับ ผู้ประสานงานให้เกิดงานวันนี้คุณเรไร หาญวงค์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทำให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไป

มาร่วมกันขับเคลื่อนสมาคมฯ และ สนับสนุนคณะฯ ของเราให้เข้มแข็ง

Alimni Meeting 2015 the 2nd
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>


[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • fresh color
  • warm color